• Statuten

  OPRICHTING VERENIGING
  Heden, drieëntwintig mei tweeduizend één, verschenen voor mij, Mr. Hendrik Adriaan de Wit, notaris te Amersfoort:
  1. de heer Gerard Berculo, wonende te 3815 MK Amersfoort, Rehorstplein 1, geboren te Amersfoort op negentien mei negentienhonderd negenenveertig, gehuwd, hierna ook te noemen: oprichter 1;
  2. de heer Wim Groeneveld wonende te 3828 WD Hoogland, gemeente Amersfoort, Fluitekamp 37, geboren te Ede op achttien juli negentienhonderd vijfenvijftig, gehuwd, hierna ook te noemen: oprichter 2.
  De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

  NAAM EN ZETEL
  Artikel 1
  1. De vereniging draagt de naam: Amersfoortse Volleybal Vereniging Keistad.
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

  DOEL
  Artikel 2
  1. De vereniging heeft tot doel: het beoefenen en bevorderen van de volleybalsport en daarbij gunstig in te werken op de gezondheid en karakter van de bij de vereniging aangesloten leden.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het (doen) organiseren van wedstrijden voor haar leden;
  b. het geregeld houden van onderlinge oefeningen;
  c. het deelnemen aan (competitie) wedstrijden, uitgeschreven door de Nederlandse Volleybal Bond en/of door de onder haar resulterende regio's;
  d. het (doen) geven van instructies aan haar leden;
  e. het (doen) organiseren van evenementen op het gebied van de volleybalsport;
  f. het -zo mogelijk- uitgeven van een eigen periodiek;
  g. alle andere wettige middelen.

  DUUR EN BOEKJAAR
  Artikel 3
  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni, met dien verstande dat het eerste verenigingsjaar eindigt op dertig juni van het jaar na het jaar waarin de vereniging is opgericht.

  LIDMAATSCHAP
  Artikel 4
  1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, leden van verdienste, ereleden en donateurs.
  2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten en de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt. 
  3. Jeugdleden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten en de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben bereikt.
  4. Leden van verdienste zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging.
  5. Ereleden zijn zij, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging.
  6. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging hebben gebonden tot het betalen van een jaarlijkse donatie, waarvan het minimumbedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
  7. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden worden daaronder de gewone leden, de jeugdleden, de leden van verdienste en de ereleden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
  8. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan mitsdien niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

  Artikel 5
  1. Als gewoon lid of jeugdlid kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
  2. Als donateur kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk met een opgave van de in het jaar van toelating te betalen donatie bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.

  Artikel 6
  1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen handelt of het belang van de vereniging door handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft geschaad.
  2. Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het bestuur gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het bestuur de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende redenen.
  3. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.

  Artikel 7
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging;
  d. door ontzetting.
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die vóór een juni in het bezit van de secretaris of wel een bij huishoudelijk reglement in te stellen en aan te wijzen ander orgaan moet zijn. De secretaris is verplicht de ontvangst van de kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk aan het lid te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 
  3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts mogelijk:
  a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 
  b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
  4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer een lid na daartoe bij twee maal schriftelijk te zijn aangemaand op een juni niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan,
  alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Deze opzegging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
  5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

  BESTUUR
  Artikel 8
  1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
  2. De bestuursleden, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze akte in functie worden benoemd, worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Zij worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar.
  3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen te zamen het dagelijks bestuur.
  4. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 en 13 voor zoveel mogelijk van toepassing.

  Artikel 9
  1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. opzegging door het bestuurslid;
  c. verstrijken van de benoemingsperiode;
  d. ontslag door de algemene ledenvergadering.
  2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
  3. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in.
  4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

  Artikel 10
  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
  2. Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
  3. a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
  b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

  JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING
  Artikel 11
  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
  4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich, na hiertoe toestemming van de algemene ledenvergadering te hebben verkregen, door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
  5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
  6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaren lang te bewaren.

  ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
  Artikel 12
  1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste tien dagen door middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke mededeling.
  2. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en voorts, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.

  Artikel 13
  1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De gewone leden, de jeugdleden, leden van verdienste en ereleden hebben daarin ieder één stem. De jeugdleden kunnen hun stem slechts laten uitbrengen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen.
  2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die alleen hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
  3. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt. 
  4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen,
  die bij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig.
  6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
  8. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

  Artikel 14
  1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
  2. Van het in de algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen lid van de vereniging notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

  GELDMIDDELEN
  Artikel 15
  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties van de donateurs, entreegelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige baten.
  2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
  3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  Artikel 16
  1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
  2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de vergadering is vermeld.
  3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

  STATUTENWIJZIGING
  Artikel 17
  1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken bedragen.
  2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een
  tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van die beperking.
  5. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
  6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 5 bedoelde akte en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister.

  ONTBINDING EN VEREFFENING
  Artikel 18
  1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken bedragen. 
  2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 lid 3 (lees: artikel 17 lid 3,---- verbetering aangepast door mij, notaris, bij proces verbaal van kennelijke misslag op achtentwintig januari tweeduizend drie verleden, repertoirnummer 16808) voor wijziging van de statuten van overeenkomstige toepassing.
  3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan. Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  4. Een eventueel batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
  5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
  6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

  SLOTBEPALING
  Artikel 19
  In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.
  Tenslotte verklaarden de comparanten:
  a. dat als lid tot de vereniging toetreden alle oprichters;
  b. dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 voor de eerste maal tot bestuursleden worden benoemd:
  1. de oprichter 1 als voorzitter;
  2. de oprichter 2 als bestuurslid;
  3. Auke Brugt Smid, wonende te 3823 TG Amersfoort, De Kreek 2, geboren te Weesp op eenentwintig augustus negentienhonderd tweeënzestig, als penningmeester;
  4. Elisabeth Stephana Veenendaal–Schoonheim, wonende te 3823 CD Amersfoort, Inktbes 12, geboren te Amsterdam op vijftien december negentienhonderd tweeënzeventig, als secretaris;
  5. Pieter Ruijterlinde, wonende te 3824 NB Amersfoort, Zeepkruid 22, geboren te Schiedam op zesentwintig mei negentienhonderd vierenveertig, als bestuurslid. 
  c. dat het adres van de vereniging is: 3823 CD Amersfoort, Inktbes 12.

  BEKENDHEID COMPARANTEN
  De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Van de identiteit van de comparanten is mij, notaris, gebleken als volgt:
  Ten aanzien van de comparant sub 1: uit het overgelegde paspoort genummerd N79457815, geldig tot drieëntwintig januari tweeduizend vier.
  Ten aanzien van de comparant sub 2: uit het overgelegde paspoort genummerd N68234376, geldig tot twintig april tweeduizend drie.
  WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
  De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
  De comparanten hebben verklaard een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten en mij, 
  notaris ondertekend.