•  

  Privacyverklaring
  Dit is de privacyverklaring van AVV Keistad, gevestigd te Senffpad 1, 3815 XB Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32086148, hierna te noemen: `AVV Keistad`.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: ledenadministratie@avvkeistad.nl.

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

   

  Doel

  Welke persoonsgegevens

  Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

  Inventariseren of u/uw kind lid kan worden

   

   

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mail adres

  Uitvoering van een eventueel toekomstige overeenkomst

   Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

  • Ledenadministratie
  • (Jeugd-) Technische commissie
  • Recreantencommissie

  Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen-komst

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Geboortedatum

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst

  • Ledenadministratie
  • (Jeugd-) Technische commissie
  • Recreantencommissie
  • Bestuur
  • NeVoBo

  Facturatie

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bankgegevens

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  • Penningmeester

  Versturen digitale berichten, (o.a. nieuwsbrief, sponsorberichten)

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

  Uitvoering van de overeenkomst

   

  Zolang als men aangemeld is

  • Communicatiecommis-sie

  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

  • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
  • IP-gegevens

   

  Toestemming

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

   

  • Websitebeheerder
  • Analytics tools

  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap (bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis)

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

   

  Toestemming

  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken

  • Ledenadministratie
             

  Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  Zonder uw toestemming verstrekt AVV Keistad uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die AVV Keistad met u heeft, tenzij AVV Keistad wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  U hebt het recht AVV Keistad te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij AVV Keistad op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal AVV Keistad deze verwijdering doorgeven aan andere organisaties die de betreffende gegevens van AVV Keistad hebben ontvangen.

  Beveiliging persoonsgegevens
  AVV Keistad treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

  Links naar andere websites
  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van AVV Keistad. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. AVV Keistad raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  Wijziging van het privacy beleid
  AVV Keistad past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. AVV Keistad raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal AVV Keistad er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

  Contactgegevens
  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of AVV Keistad wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke:              Ledenaministrateur

  E-mail:                                ledenadministratie@avvkeistad.nl

  Telefoonnummer:               033-4570949

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG geeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.