• In de ALV van 2 maart is gesproken over de contributie voor de 2de helft van het seizoen. Het bestuur heeft een prognose gemaakt van de baten en lasten over het gehele seizoen 2020-2021. Daarbij hebben we rekening gehouden met het gegeven dat er door de mini’s, jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar weer getraind gaat worden. Ook zullen de senioren van 27 jaar en ouder binnenkort buiten kunnen gaan trainen. Over het huidige seizoen hebben we aan de uitgavenkant meevallers gehad. Per saldo voorzien we dat, zonder contributieheffing in de 2de seizoenshelft, het jaar ongeveer budgettair neutraal wordt afgesloten. Een meer gedetailleerde uitwerking van deze informatie hebben onze leden in de nieuwsbrief van maart ontvangen.

    De Stichting Horeca Amerena wordt nu echter geconfronteerd met verliezen, doordat de kantines dicht zijn. De subsidies van de overheid zijn niet toereikend om alle vaste lasten te dekken. De verwachting is daarom dat komend seizoen geen winstuitkering uit de horeca kan halen en wellicht ook nog enige tijd erna ook nog niet

    Onze leden hebben tijdens de ALV besloten toch contributie te innen in de 2de seizoenshelft. Deze contributie is dan wel verlaagd naar 30 procent van de normale contributie. Door een gedeelte van de contributie te innen, voorkomen we een contributieverhoging voor komend seizoen. Hiermee proberen we onze vereniging aantrekkelijk te houden voor nieuwe leden. Bij de contributie-inning maken we geen onderscheid tussen leden die al dan niet weer mogen volleyballen. De ALV heeft gekozen voor solidariteit tussen de leden.

    In de loop van maart ontvangt iedereen bericht van de penningmeester over de incasso van deze contributie. 

    Overzicht contributie 2e helft 2021